قاضی تایب

آلبر کامو (سقوط):‌ در مسلک من (قاضی تایب) کسی را تبرک نمی کنند، کسی را مورد آمرزش قرار نمی دهند. فقط به سادگی جمع می بندند.

» جان من است او :: ۱۳٩٦/۳/٤
» دلتنگی :: ۱۳٩٥/۳/۱٧
» عطر برنج، بوی قهوه :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» خستگی :: ۱۳٩۳/٩/٢٠
» تکرار حقیقت :: ۱۳٩۳/٩/۸
» داستان کوتاه ۴ - تاکسی :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» داستان کوتاه ۳ :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» مردانه آرام یا آشفته :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» چرخه بی‌فرجام :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» داستان کوتاه٢ - انتقام :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» داستان کوتاه۱ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» لیوان بزرگ پر از چای :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» آخر قصه همینه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» فیلم گذشته :: ۱۳٩٢/۸/٤
» جهان از نگاه راننده تاکسی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» شیرین و فرهاد به روایت ناظم حکمت :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» کتابی که خواندش برای من مانند دیدن یک فیلم لذت‌بخش است :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» تن خسته :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» راز دوستی :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» مصدق و مردان بزرگ :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» یاکریم :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» چشمانشان :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» شبانه :: ۱۳٩٢/۱/٤
» هوش مصنوعی :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» عادت می‌کنم :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» نه گذشته، نه آینده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» آماتور :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» امید :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» حسادت :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» کلنا انسان :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» غرغر :: ۱۳٩۱/٩/٦
» خانه :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» کابوس-۲ :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» گر تیغ بارد :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» کابوس-1 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» تکه‌ای از متن کتاب «قصر پرندگان غمگین» :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» سو و شون :: ۱۳٩۱/٧/٩
» معجزه :: ۱۳٩۱/٧/٤
» پاییز :: ۱۳٩۱/٧/۱
» آهنگ :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» حس زیباتر :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» راهنمای خانواده :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» پرسه در مه :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» احساس برتری (یا در راستای خالی شدن) :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» نسلی که ما باشیم :: ۱۳٩۱/٥/۸
» تکه سریال خوب :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قضاوت یا قساوت :: ۱۳٩۱/٥/٢
» خوابم می آمد :: ۱۳٩۱/٥/۱
» همین جوری :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» گوسفند :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» خود آشنا :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» نیشخند :: ۱۳٩۱/٤/۱۳