قاضی تایب

آلبر کامو (سقوط):‌ در مسلک من (قاضی تایب) کسی را تبرک نمی کنند، کسی را مورد آمرزش قرار نمی دهند. فقط به سادگی جمع می بندند.

خرداد 94
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
4 پست